İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA 5806 SAYILI KANUN’LA EKLENEN GEÇİCİ 56. MADDE’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

28.10.2008 tarih ve 27038 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 22.10.2008 tarih ve 5806 sayılı “Yükseköğretim Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen “Geçici 56. madde” ile getirilen düzenlemenin “Uygulama Esasları” aşağıda açıklanmıştır.

1.                       Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanma hakkına sahip olanlar:

Üniversitemiz birimlerinde (Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / Devlet Konservatuarı), hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, ekstern, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden,

1.1.               07.06.1995 tarihinden 5806 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.2008 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler

1.2.               5806 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.2008 tarihinden itibaren iki aylık başvuru süresi içerisinde (kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dâhil) ilişiği kesilenler

1.3.               1980 sonrasında 5806 sayılı Kanun ile aynı içerikte çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte, bu kanunlarla sağlanan haklardan yararlanmak üzere başvurmayan veya başvurdukları halde (başarısız olmak dâhil) her ne sebeple olursa olsun yararlanamamış olanlar

1.4.               2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca başka bir yükseköğretim kurumu adına Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarından birinde lisansüstü öğrenim yapanlardan başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler

1.5.               Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak kurumlarından ayrılanlar

1.6.               İlişik kesme işlemine karşı açtıkları dava aleyhlerine sonuçlanmış olsa bile, 07.06.1995 tarihinden 28.10.2008 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarımızca haklarında ilişik kesme işlemi tesis edilen ve ilişik kesme işlemine karşı idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlar

2.                       Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanmak üzere yapılacak başvuru:

2.1.               1. maddede belirtilenlerin Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanabilmeleri için, 28.10.2008 tarihinden 29.12.2008 günü mesai bitimine kadar, İstanbul Üniversitesi’nin ilişiğinin kesildiği ilgili birimine (Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / Devlet Konservatuarı) başvuruda bulunmaları şarttır.

2.2.               1. maddede belirtilenlerden, 5806 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.2008 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumunda bulunanlar ise, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna şahsen başvurabileceklerdir.

2.3.               1. maddede belirtilenlerden (2.1. ve 2.2. maddede belirtilen) başvuru süresi içinde askere alınmaları gerekenler, yararlanma hakkını kullanmak üzere yaptıkları başvuru kabul edildiği takdirde, tecilli veya tehirli sayılırlar. Geçici 56. maddeden yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 21.06.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35. maddesi hükmü uygulanır; bunlardan askere alınması gerekenlerin, istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.

2.4.               Başvurular, (kız öğrenciler baş açık, erkek öğrenciler baş açık ve sakalsız, cepheden çekilmiş) 2 adet vesikalık fotoğraf ve TC kimlik numarası bulunan dilekçe ile yapılacak, ayrıca başvuruda bulunulan birim (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Devlet Konservatuarı) tarafından verilecek başvuru formu doldurulacaktır. Başvuru, yürürlükteki kılık kıyafet mevzuatına uygun kıyafetle yapılacaktır.

3.                       Geçici 56. madde uyarınca tanınacak haklar:

3.1.               Ön lisans ve Lisans Eğitimi İçin:
Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarından ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlerden (ekstern öğrenci iken ilişiği kesilenler dâhil)

a.         devam şartını yerine getirmemiş olanlara, devam etmedikleri yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme ve dört (4) sınav hakkı; ancak devam şartını yerine getirmedikleri yıllık ders, dönemlik derse dönüştürülmüş ise, her bir dönemlik ders için bir dönem devam etme ve dört (4) sınav hakkı,

b.         devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için dört (4) sınav hakkı; istemeleri halinde başarısız oldukları yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ve dört (4) sınav hakkı; ancak başarısız oldukları derse devam etmek istemeleri halinde, devam etmek istedikleri yıllık ders, dönemlik derse dönüştürülmüş ise, her bir dönemlik ders için bir dönem devam etme ve dört (4) sınav hakkı,

c.          devam zorunluluğu bulunmayan derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için dört (4) sınav hakkı,

d.         not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olanlara, bir üst sınıfta bir eğitim–öğretim yılı devam hakkı ve istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki (2) sınav hakkı,

e.          not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri üç (3) dersten not yükseltmek için iki (2) sınav hakkı,

f.           kaydının silindiği tarih itibarıyla devamsızlık veya başarısızlık durumu olmaksızın kendi isteği ile kaydını sildirenlere, doğrudan öğrenciliğe intibak ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı,

g.         lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak ayrılanlara, doğrudan öğrenciliğe intibak ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı ilgili yarıyıla intibak hakkı,

verilir. Derslere devam edecek olanlar, ara sınavlara katılmazlar.

3.2.         Lisansüstü Eğitim İçin:

Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarından lisansüstü düzeyde ilişiği kesilenlere,

a.         devam şartını yerine getirmedikleri yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme ve üç (3) sınav hakkı; ancak devam şartını yerine getirmedikleri yıllık ders, dönemlik derse dönüştürülmüş ise, her bir dönemlik ders için bir dönem devam etme ve üç (3) sınav hakkı,

b.         devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için üç (3) sınav hakkı; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme ve üç (3) sınav hakkı; ancak devam şartını yerine getirmedikleri yıllık ders, dönemlik derse dönüştürülmüş ise, her bir dönemlik ders için bir dönem devam etme ve üç (3) sınav hakkı,

c.          doktora yeterlik ve sanatta yeterlik için üç (3) sınav hakkı,

d.         tez aşamasında ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencileri için bir (1), doktora öğrencileri için üç (3) yıl tez hazırlama süresi,

e.          doktora yeterlik sınavına girebilmenin koşulu olan yabancı dil sınavında başarısız olanlara üç (3) sınav hakkı,

f.           sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuar ve uygulamalı derslere devam hakkı ile eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla üç (3) sınav hakkı,

verilir. Derslere devam edecek olanlar, ara sınavlara katılmazlar.

3.3.         Pedagojik Formasyon Eğitimi İçin:

Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlara, üç (3) sınav hakkı verilir; Üniversitemizin ilgili birimi tarafından yapamadıkları uygulamalara devam imkânı sağlanır.

3.4.               Bölümü / Programı Kapanmış Olanlar:

Başvuruda bulunanın bölümü / programı kapanmış ise, kapanmış olan bölüm / programa, Üniversitemizin hangi bölümünün / programının eş değer olduğu, kapanan bölümün / programın bağlı olduğu birimin yetkili kurulunca (eşdeğer olduğu belirlenen bölümün / programın bağlı olduğu birimin yetkili kurulunun kabulü ile) tespit edilir. Başvuruda bulunan, Geçici 56. madde uyarınca tanınan haklarını, Üniversitemizin kapanan bölümü / programına eşdeğerliği kabul edilen bölümünde / programında kullanır ve hakları kullanma süreci sonunda öğrenciliğe intibak işlemi yapılacaksa, bu işlem, ilişiğinin kesildiği birim tarafından yapılır; ancak öğrenimine eşdeğer bölüm / programda devam eder. Hakları kullanma süreci veya öğrenimleri sonunda başarılı olup da mezun olacak olanlar, kayıtlı oldukları birimden mezun olur.

4.                       Başvuruların Değerlendirilmesi

4.1.               Geçici 56. madde uyarınca tanınan haklardan yararlanmak üzere 2. maddede belirtilen sürede başvuranların durumları, başvuruda bulundukları birim tarafından oluşturulan inceleme komisyonu tarafından değerlendirilir.

4.2.               İnceleme komisyonları, başvuruları Geçici 56. madde ve Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirir. Bu değerlendirme sonuçları, başvuru sahibine verilecek bilgilendirme belgesinde yer alır.

4.3.               Başvurusu kabul edilenlere verilecek bilgilendirme belgelerinde,

a.      geçici 56. madde uyarınca tanınan haklar ile öğrenciliğe intibaklarının yapılabilmesi için başarmak durumunda oldukları ders veya uygulamalar,

b.      başarmak durumunda oldukları ders veya derslerin programdan kaldırılmış olması veya halen yürürlükte olan programda başka bir isim ve/veya kod altında yer alması halinde, yürürlükteki programda bu derslere eşdeğer dersler,

c.       dönemlik derslere dönüştürülmüş yıllık derslerin karşılığı dönemlik dersler,

d.      6. madde uyarınca belirlenecek derslere devam zamanı ve/veya sınav dönemleri ile,

e.       Uygulama Esasları’nın 3. maddesinde belirtilen devam ve / veya sınav haklarından kısmen veya tamamen süresinde yararlanmayanların, bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları ve kullanmadıkları sınav hakları için ek sınav hakkı tanınmayacağı,

ve ilgili birimin gerekli gördüğü diğer hususlar belirtilir.
  
5.                       Başvuruları Kabul Edilenlerin Durumu ve Yapılacak İşlemler:

5.1.               Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanmaları uygun görülenlerin listesi ilgili birim panolarında ve web sayfalarında ilan yolu ile duyurulur. Başvuruları kabul edilenlerin ilgili birimlerin öğrenci bürolarından kendilerine ait bilgilendirme belgelerini imza karşılığında almaları gerektiği bilgisi de duyuruda yer alır. Ayrıca Üniversitemizin web sayfasından, bu ilanlara ilişkin duyurulara doğrudan bağlantı (link) sağlanır. Başvuru sahipleri ilan yoluyla yapılan duyuruları takip etmek ve bilgilendirme belgelerini imza karşılığında almak zorundadırlar. Aksi halde herhangi bir hak kaybı iddiasında bulunamazlar.

5.2.               Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanmak üzere yaptıkları başvuru kabul edilenler, Üniversitemiz ilgili biriminde “geçici öğrenci” konumunda olacaklar ve öğrenci otomasyonunda “GEÇİCİ 56. MADDE İLE EĞİTİME ALINAN” olarak seçilecektir. Ayrıca bunlara 10 karakterli geçici öğrencilik numaraları, ad ve soyadları ile birim/bölüm/program bilgileri Excel ortamında listelenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

5.3.               Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlananlara devam ve/veya sınav haklarını kullandığı dönemde “geçici öğrenci” kimlik kartı verilecektir. Geçici 56. madde gereği “geçici öğrenci” konumunda olanlar da 13.01.1985 tarih ve 18654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine tabidir; geçici öğrencilik konumu söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca disiplin soruşturması açılmasına ve cezalandırılmaya engel teşkil etmez. Geçici öğrencilik esnasında alınan “bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma” ve “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezalarının uygulandığı dönemde kullanılması gereken haklar, kullanılmış sayılır; “yükseköğretim kurumundan çıkarma” cezası ise, Geçici 56. madde ile tanınan haklardan yararlanma hakkına son verir.

5.4.               Ön lisans ve lisans düzeyinde olup da sadece sınav hakkı kullananlar, sınav haklarını kullandıkları süre için katkı payı ödemezler; ancak devam şartını yerine getirmek zorunda olanlar ile zorunlu olmadıkları halde derslere devam etmek isteyenler, derslere devam ettikleri eğitim-öğretim yılına ait öğrenci katkı payını öderler.

5.5.               Lisansüstü düzeyde derse devam şartını yerine getirmek zorunda olanlar ile zorunlu olmadıkları halde derslere devam etmek isteyenler, derslere devam ettikleri eğitim – öğretim yılına ait öğrenci katkı payını öderler.

5.6.               Tez aşamasında ilişiği kesilmiş olup da tez hazırlama süresi hakkı tanınmış olanlar, bu haklarını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren ilgili eğitim-öğretim yılına ait öğrenci katkı payını öderler.

6.                       Derslere Devam Zamanı ve Sınav Dönemleri:

6.1.               Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilmiş olup da başvurusu kabul edilenler için derslere devam zamanı ve sınav dönemi:

a.           İlişikleri kesilmeden önce sınavına girip başarısız oldukları derslere devam etmek zorunda değildirler; bunlar ilk ve ikinci sınav haklarını Üniversitemiz lisans akademik takvimi kapsamında 2008–2009 eğitim–öğretim yılı bahar yarıyılından başlayarak, bitirme sınavı ve telafi sınavı dönemlerinde; üçüncü ve dördüncü sınav haklarını ise, ilgili birimin yetkili kurulları tarafından belirlenip ilan edilecek sınav döneminde kullanırlar (Üçüncü ve dördüncü sınav haklarına ilişkin sınav dönemi, bahar dönemi telafi sınavlarının tamamlandığı tarihten en az 10 gün sonra başlayacak şekilde belirlenir.).

b.          Derslere devam etmek zorunda olanlar ve zorunda olmamakla birlikte derslere devam isteyenler, dönemlik dersler programda yer alıyorsa 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, söz konusu dönemlik ders uygulanmakta olan programın güz yarıyılında yer alıyorsa 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren, yıllık dersler için 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren devam ederler. Devam koşulunu yerine getirdikten sonra 3. maddede belirtilen sayıda sınav haklarını birbirini takip eden bitirme sınavı ve telafi sınavı dönemlerinde kullanırlar.

c.            Not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olmaları yüzünden ilişiği kesilmiş olanlar ile not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlar, (istedikleri üç dersten not yükseltmek için sahip oldukları) iki (2) sınav hakkını, seçtikleri dersin yarıyılına bakılmaksızın 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonundaki bitirme sınavı ve telafi sınavı dönemlerinde kullanırlar.  

6.2.               Lisansüstü düzeyde ilişiği kesilip de başvurusu kabul edilenler için derslere devam zamanı ve sınav dönemi

a.             İlişikleri kesilmeden önce sınavına girip başarısız oldukları derslere devam etmek zorunda değildir; bu durumdakiler başarısız oldukları dersler için sahip oldukları  üç (3) sınav hakkını Üniversitemiz lisansüstü akademik takvimi kapsamında 2008–2009 eğitim–öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılan bahar yarıyılı bitirme sınavı ve telafi sınavı dönemlerinde, üçüncü sınav haklarını ise telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde,

b.            İlişikleri kesilmeden önce sınavına girip başarısız oldukları dersleri değiştirmek isteyenler, başarısız oldukları dersler yerine seçtikleri derslere devam hakkından, yıllık dersler için 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren, dönemlik dersler için 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yararlanır ve bu derslerin sınavına dönem sonunda birbirini takip eden bitirme sınavı ve telafi sınavı dönemlerinde, üçüncü sınav haklarını ise telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde,

c.              Devam şartını yerine getirmek zorunda oldukları yıllık derslere 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren, dönemlik derslere 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren devam ederler ve bu dönemlerin sonundaki ilk sınav döneminden başlayarak birbirini izleyen sınav dönemlerinde sınav haklarını,

d.            Doktora veya sanatta yeterlik için tanınan üç (3) sınav hakkını, yeterlik sınav takvimine göre birbirini takip eden üç sınav döneminde,
           
            kullanırlar.

e.              Doktora yeterlik sınavına girebilmenin koşulu olan yabancı dil sınavında başarısız olanlar, ilgili birimin akademik takvimine göre birbirini takip eden üç sınav döneminde yabancı dil sınav haklarını kullanırlar ve dil sınavında başarılı olanlar takip eden dönemde doktora yeterlik sınavına girerler; girmeyenler sınav hakkını kullanmış sayılırlar.

f.              Tez aşamasında ilişiği kesilenlerden yüksek lisans tezi için tanınan bir (1) yıllık tez hazırlama süresi, ilgili birimin 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının başladığı tarihten 2009–2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarılının başladığı tarihte; doktora için tanınan üç (3) yıllık tez hazırlama süresi, ilgili birimin 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının başladığı tarihten 2011–2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarılının sona erdiği tarihte sona erer.

6.3.               Üniversitemizin uygulamalı eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere, ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler ve uygulamalar için, pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlara yapamadıkları uygulamalar için devam imkânı sağlanır; bunların 3. maddede belirtilen sınav haklarını kullanma süreci, ilgili yönetmeliklerindeki devam şartını tamamladıktan sonra başlar.

6.4.               Derse devam edecek olanlar, devam edecekleri derslerin açıldığı yarıyılın kayıt yenileme dönemi sonuna kadar devam edecekleri dersleri ilgili birimin öğrenci bürosuna bildirmek ve derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

6.5.               Uygulama Esasları’nın 3. maddesinde belirtilen devam ve / veya sınav haklarından kısmen veya tamamen süresinde yararlanmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Kullanmadıkları sınav hakları için ek sınav hakkı tanınmaz.

7.                       Sınavlardaki başarı durumunun değerlendirilmesi

7.1.               Ön lisans ve lisans düzeyinde Geçici 56. madde uyarınca tanınan sınav haklarından yararlananların sınavlardaki başarı durumu 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir; başarılı sayılmak için 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) almak şarttır. Gerekli olan hallerde (öğrenciliğe intibak işleminden sonra bağıl sistemle devam edilecek olması gibi) bu notların 4’lük sistemdeki karşılıkları, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen dönüşüm cetveli esas alınarak belirlenir.

7.2.               Lisansüstü düzeyde Geçici 56. madde uyarınca tanınan sınav haklarından yararlananların sınavlardaki başarı durumu,  halen yürürlükte olan “İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre belirlenir.

8.                       Öğrenciliğe İntibak İşlemleri

8.1.               Uygulama Esasları’nın 3. maddesinde belirtilen hakların kullanılması süreci sonunda başarılı olanların (mezuniyet hakkı kazananlar hariç) öğrenciliğe intibakları yapılır ve haklarında yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılır. Buna göre öğrenciliğe intibakı yapılanların öğrenim süreleri, ilişikleri kesilmeden önceki dönemde geçirdikleri eğitim süresi dikkate alınmaksızın intibak ettirildiği yarıyıla göre yine azami eğitim süresini aşmayacak şekilde tespit edilir.

8.2.               Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak ayrılanların, doğrudan ilgili yarıyıla intibakı yapılır. İntibak yapılabilmesi için ön lisans diplomasının intibakı yapacak ilgili yükseköğretim kurumumuza iadesi şarttır.

8.3.               Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenciliğe intibakı yapılanlar, intibak işleminin yapıldığı tarihten itibaren halen yürürlükte olan “İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.
  
8.4.               Lisansüstü düzeyde ders aşamasında ilişiği kesilenler ile yeterlik sınavı aşamasında ilişiği kesilenler, Uygulama Esasları’nın 3. maddesinde belirtilen haklarını kullanma süreci sonunda başarılı oldukları takdirde, bunların öğrenciliğe intibakı başardıkları aşamadan (yüksek lisansta ders aşamasından tez hazırlama aşamasına, doktorada ders aşamasından yeterlik aşamasına gibi) sonraki aşamaya yapılır. Öğrenciliğe intibak işlemi yapılanlar, intibak işleminin yapıldığı andan itibaren, yürürlükte olan “İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine tabi olurlar.  

8.5.               Lisansüstü düzeyde tez aşamasında ilişiği kesilmiş olup da tez hazırlama süresi tanınanların doğrudan öğrenciliğe intibakları yapılır. Geçici 56. madde ile tanınan tez hazırlama sürecinde halen yürürlükte olan  “İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

8.6.               Tıpta uzmanlık eğitimi yapacaklara, ilgili mevzuatta hekimlik ve istihdam için belirtilen şartları taşımaları kaydıyla uzmanlık eğitimine devam hakkı verilir.

9.      Diğer Hususlar  

5806 sayılı Kanunun uygulanması için hazırlanan bu esaslarda açıklanmayan hususlar için, bu kanun ve esaslara aykırı olmamak üzere ilgili birimin (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Devlet Konservatuarı) yönetim kurulları, karar almaya yetkilidir.