İstanbul Üniversitesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, İstanbul Üniversitesi Yönetim Organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini Yönetim Organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’ndeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönerge; Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar
            
             Madde 4 — Bu Yönergede geçen;
             a) İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi: İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
             b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerindeki her bir Bölüm/Program/Anabilim dalı veya Anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları Bölüm/Program/Anabilim dalı veya Anasanat dalı öğrencilerin; Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu’nda temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
             c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerindeki Bölüm/Program/Anabilim dalı veya Anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
             d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerindeki Bölüm/Program/Anabilim dalı veya Anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
             e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
             a) Öğrenci Konseyi Kurultayı: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
             b) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
             c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin Yönetim Organını,
             d) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin Denetleme Organını,
             e) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun Başkanını,

             2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

İKİNCİ KISIM
Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

             Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

             Madde 5 — (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/1.md.)İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce, ilgili Seçim Kurulu’na adaylıklarını bildirirler. Seçim Kurulları’nca adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

             Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

             Madde 6 — Öğrenci Temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
             a) İlgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün kayıtlı anadal öğrencisi olması,
             b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
             c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
             d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Organları

             Öğrenci Konseyi Organları

             Madde 7 — İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

             İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

             Öğrenci Temsilcisi Seçimi

             Madde 8 —  (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı / 2.md.) Bölüm / Program / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi; İstanbul Üniversitesi’nin:
             a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarındaki her bir bölüm,
             b) Meslek Yüksekokullarındaki her bir program,
             c) Enstitülerindeki her bir Anabilim dalı/Anasanat dalı,
öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

             Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

             Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

             Seçim Kurulları’nın Oluşturulması

             Madde 9 – Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü Seçim Kurulu; ilgili Yükseköğretim Kurumunda Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek bir Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Yönetim Kurulunca seçilen 2 öğretim üyesi olmak üzere, toplam 3 kişiden oluşur. Öğrenci ve bölüm sayısı fazla olan yükseköğretim kurumlarında, birden fazla seçim kurulu oluşturulabilir. Buna ilgili Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             Madde 10 – İstanbul Üniversitesi Seçim Kurulu; Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Yükseköğretim Kurumu Yöneticileri arasından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenecek 2 kişi ile birlikte toplam 3 kişiden oluşur.

             Seçim Dönemi

             Madde 11 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/3.md.)Seçim takvimi, ilgili eğitim – öğretim yılı Ekim Ayı içerisinde İstanbul Üniversitesi Seçim Kurulu’nca belirlenerek, duyurulur ve Kasım ayı içerisinde seçim gerçekleştirilir.

             Seçim Kurullarının Görevleri

             Madde 12 – Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü Seçim Kurulu’nun görevleri:

             a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
             b) Öğrenci Temsilcileri adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek, uygun adayları duyurmak,
             c) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcisi seçimlerini, bu Yönerge esaslarına uygun olarak düzenlemek, sonuçlarını duyurmak ve İstanbul Üniversitesi Seçim Kurulu’na sunmak,
             d)Seçimlere yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamaktır.

             Madde 13 – İstanbul Üniversitesi Seçim Kurulu’nun görevleri:

             a) İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü Öğrenci Temsilcileri ile Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcilerinin seçim takvimini belirlemek,
             b) Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak,
             c) Yükseköğretim kurumlarında yapılan seçimlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak,
             d) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı’na sunmaktır.

             Seçim Kurullarının Görev Süresi

             Madde 14 – Seçim Kurulları’nın görev süresi 3 (üç) yıldır.

             Seçimlerde Uygulanacak Yöntemler ve İlkeler

             Madde 15 – İstanbul Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, Üniversite Öğrenci Konseyi’nin doğal üyesidir. Ancak, Üniversite Öğrenci Konseyi’ne öğrencilerin katılımı, kendilerinin seçtikleri “Öğrenci Temsilcileri” aracılığıyla gerçekleşir.

             a) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri’nin seçiminde her anadal öğrencisi bir seçmendir.
             b) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri’nden oluşan Bölüm/Program/ Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu’nun her bir üyesi, kendi aralarından bir üyeyi Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi olarak seçer.
             c) Fakülte/Yüksek Okul/Konservatuvar/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak seçer.

             Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

             Madde 16 – Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci temsilcisinin görevleri

             a) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
             b) Öğrenci Konseyi Organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
             c) Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerin Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,
             d) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Organlarına ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyine iletmek,
             e) Kendi Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
             f) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin Yönetim Organları arasında iletişimi geliştirmek,
             g) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
             h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim dalı/ Anasanat dalının akademik toplantılarına katılmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

             Öğrenci Temsilcileri Kurulu

             Madde 17 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, İstanbul Üniversitesi’nin;
             a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarında Bölüm,
             b) Meslek Yüksekokullarında Program,
             c) Enstitülerinde Anabilim dalı/Anasanat dalı,
Öğrenci Temsilcilerinden oluşur ve İstanbul Üniversitesi’nin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür.

             Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

             Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin Başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce Kurul Başkanı tarafından Öğrenci Temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu belirleyicidir.

             Öğrenci Temsilcileri Kurulunun Görevleri

             Madde 18 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri;
             a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
             b) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
             c) Bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
             d) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
             e) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalları öğrencileriyle ilgili birimlerin Akademik ve Yönetim Organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
             f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmaktır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

             Öğrenci Temsilcisi

             Madde 19 — (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/4.md.) Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Öğrenci Temsilcisi, İstanbul Üniversitesi’nin;
             a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarındaki Bölüm,
             b) Meslek Yüksekokullarındaki Program,
             c) Enstitülerindeki Anabilim dalı/Anasanat dalı,
Öğrenci Temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

             Sadece bir Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı bulunan Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerde, Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.

             Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, İstanbul Üniversitesi’nin ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilciliğine, İstanbul Üniversitesi’nin ilgili Fakülte Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

             Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

             Madde 20 — Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri:
             a) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
             b) Öğrenci Konseyi Organlarının aldığı kararları, temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
             c) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bu sorunları, çözümü için yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Organlarına ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi’ne iletmek,
             d) Bulunduğu Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
             e) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
             f) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına Başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Organlarına iletmek,
             g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün Yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmaktır.  

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

             Madde 21 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, İstanbul Üniversitesi’nin Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyi’nin en yüksek karar Organıdır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere toplanır. Bu toplantıların ilki Kasım ayında “İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak yapılır ve söz konusu toplantıda Öğrenci Konseyi’nin Organları oluşturulur.

             Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanarak, en çok beş gün içerisinde ekseriyet aranmaksızın seçim tamamlanır.

             Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda Organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile alınır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda alınacak kararlar ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4 'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri

             Madde 22 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri:
             a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
             b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
             c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
             d) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
             e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemektir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

             Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

             Madde 23 – Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

             Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri

             Madde 24 – Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri:
             a) Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündemi yürütmek,
             b) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
             c) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
             d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek; Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak, İstannul Üniversitesi Rektörlüğü’ne arzedilmek üzere Üniversite Seçim Kurulu’na sunmaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

             Madde 25 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/5.md.)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu, Çalışma Grupları Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu ve Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda Başkan, Genel Sekreter, Sayman, Eğitim Sorumlusu ve Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısının olmadığı hallerde Başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir.

             Oylarda eşitlik durumunda Başkanın oyu, Başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 26 – Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri:
             a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
             b) İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini ilgili Yönetim Organlarına iletmek,
             c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
             d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
             e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve Organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
             f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
             g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
             h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu İstanbul Üniversitesi’nde duyurmak ve izlemek,
             i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

             Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

             Madde 27 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/6.md.)Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir Başkan ve iki üyeden oluşur.

             Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri

             Madde 28 – Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri:
             a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönerge hükümlerine, İstanbul Üniversitesi’nin hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
             b) Yaptığı çalışmalar hakkında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmektir.

ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Başkanı

             Öğrenci Konseyi Başkanı

             Madde 29 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/7.md.)Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

             Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir Başkan seçilir. Yeni Başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı vekalet eder.

             Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

             Madde 30 – Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri:
             a) İstanbul Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
             b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara Başkanlık yapmak,
             c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
             d) Öğrenci Konseyi’nin görev süresi bitiminde, Öğrenci Konseyi Kurultayı’nı toplantıya çağırarak bir yıllık faaliyet raporunu sunmak,
             e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve Yönetim kurulu toplantılarına katılmaktır.

             Başkanın katılamadığı durumlarda, Başkan yardımcısı veya Başkanın belirleyeceği bir Yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

             Öğrenci Konseyinin Çalışmalarının Koordinasyonu ve Yürütülmesi

             Madde 31 – Öğrenci konseyi, çalışmalarını ilgili yükseköğretim kurumları ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

             Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi

             Madde 32 –(Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı/8.md.)Öğrenci Konseyinin tüm Organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

             Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

             Madde 33 – Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. Görevi sona eren Öğrenci Temsilcisi yerine, 1 (bir) ay içerisinde bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yeni bir Öğrenci Temsilcisi seçilir.

             Öğrenci Konseyine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi

             Madde 34 – Öğrenci Konseyi'ne, bu yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

             Öğrenci Konseyinde Görev Yapan Öğrencilerin Harcırah Giderlerinin Karşılanması

             Madde 35 – Öğrenci Konseyleri Organlarında görev yapan Başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri ile ilgili “İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi”nden karşılanır.

             Ulusal Öğrenci Konseyi’yle İlişkiler

             Madde 36 – İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı’nın “Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”ndaki görev ve ilişkileri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” kapsamında yürütülür.

             Geçici Madde 1–(Değişik, İ.Ü.Senatosunun 23.03.2011 tarihli, 31 sayılı toplantısı/1.md.)31/01/2010 tarihinden önce bu görevlerine seçilmiş bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve konservatuar öğrenci temsilcileri ve yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi başkanı, yönetim kurulu üyeleri, istekleri durumunda, bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılında yapılacak öğrenci konseyi seçim takviminin açıklanmasına kadar bu görevlerinin başında kalabilirler. Yukarıda anılan temsilcilik görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde bu Yönergenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.  

             Yürürlük

             Madde 37 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 38 – Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.